Vidaus tvarkos taisyklės

Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB Poilsio namai “Baltija” Poilsio namų “Vyturys”, esančio S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palangoje (toliau – Poilsio namai), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

Vidaus tvarkos taisyklės

Bendrosios nuostatos:

 • Poilsio namai „Vyturys“ (toliau –Poilsio namai) – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo paslaugos.
 • Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Poilsio namų svečių pareigas ir teises naudojantis Poilsio namų paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems Poilsio namų svečiams.
 • Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Kiekvienas svečias, registruodamasis Poilsio namuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako Poilsio namuose užsiregistravęs asmuo.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis Poilsio namų taisyklių paslaugos nėra teikiamos.
 • Saugumui užtikrinti Poilsio namų bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 • Poilsio namų svečias privalo atlyginti padarytą žalą sanatorijos turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

Rezervacijos taisyklės:

 • Poilsio namų paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama pasinaudojant rezervacine sistema, telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais.
 • Rezervacijos, pateiktos naudojant rezervacinę sistemą taisykles rasite: puslapio https://booking.vyturyspalanga.lt/ apačioje „užsakymo taisyklės“
 • Rezervuojant poilsio namų paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu, individualus svečias, privalo nurodyti atvykstančių svečių skaičių, pageidaujamo kambario kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą bei kitus pageidavimus.
  • Poilsio namai, gavę teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamas rezervuoti Poilsio namų teikiamas paslaugas, nurodydamas sumokėti reikalaujamą išankstinę sąskaitą už rezervuotas paslaugas.
  • Poilsio namai, gavę teikiamą paslaugų rezervaciją, kitais pardavimo kanalais, vykdo pagal nustatytas taisykles.
  • Gavęs svečio išankstinės sąskaitos apmokėjimą už rezervuotas Poilsio namų teikiamas paslaugas, poilsio namai elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją. Rezervacija, kuri yra apmokėta, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato poilsio namai, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.
  • Poilsio namų teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Poilsio namais.
  • Negarantuota rezervacija – tai poilsio namų teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokėta.
  • Negarantuota rezervacija – tai Poilsio namų teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris. Negarantuotas Poilsio namų teikiamų paslaugų rezervacijas Poilsio namai laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Poilsio namams jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, Poilsio namai turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.
 • Sutartis dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Poilsio namų nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Poilsio namų teikiamas paslaugas ir/arba Poilsio namai patvirtina rezervaciją, suteikdami jai patvirtinimo numerį;
 • Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu;

Rezervacijos atšaukimo tvarka:

 • Individualus svečias (-iai)apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokios baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki svečio (-ių) atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje.
 • Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 3 dienų iki numatyto atvykimo, avansas lieka viešbučiui. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.

Administracijos darbas:

 • Poilsio namų administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti svečią(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
 • Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti Poilsio namų svečią(-ius) nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė Poilsio namų gyventojams;
 • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 • Poilsio namai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui iškviečia greitąją pagalbą;
 • Administracijai yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius, tretiems asmenims, be svečio sutikimo.
 • Svečiui paprašius atsarginio rakto, administratorius būtinai turi jį identifikuoti.
 • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Poilsio namų kambariuose ir bendrose erdvėse;

Nenugalima jėga (force majeure):

 • Šalių atsakomybę už sutarties dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

Atvykimo ir išvykimo laikas:

 • Svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Poilsio namus nuo 15.00 val.;
 • Registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš poilsio namų, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pametus arba sugadinus kambario raktą, taikoma bauda – 50 eurai;
 • Poilsio namų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iki 12.00 val.;
 • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti  registratūrą.
 • Jeigu svečias iš Poilsio namų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Poilsio namų išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;
 • Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Poilsio namuose esančias saugomas patalpas;
 • Jei su Poilsio namais yra sudaryta sutartis “Poilsio namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;
 • Į Poilsio namų kambarį gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta Poilsio namų registratūros darbuotojui atvykimo metu. Jeigu Poilsio namų kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Poilsio namų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią mokamas papildomas mokestis;
 • Atsivesti pašalinius asmenis į Poilsio namų kambarį galima tik prieš tai perspėjus registratūros darbuotoją.

Kitos sąlygos:

 • Poilsio namai pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis poilsio namų  vidaus tvarko taisyklėmis.